เสวนาออนไลน์ “การสนทนาครั้งใหญ่ คู่มือในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อผู้หญิงในสื่อและโดยสื่อ”

ยูเนสโก และองค์กรร่วมจัด จัดงานเสวนาออนไลน์ และ เปิดตัวหนังสือ “การสนทนาครั้งใหญ่ คู่มือในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงในสื่อและโดยสื่อ” เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 0900 -1130