รู้ทันสื่อฯ 23.04.65 : สื่อฯ ควรเฝ้าระวังเหตุคุกคามทางเพศอย่างไร

รายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประจำวันเสาร์ที่ 23 เมษายน2565 ออกอากาศทางคลื่น FM 100.5 อสมท. เวลา 12.30 – 14.00 น.

ประเด็น “สื่อฯ ควรเฝ้าระวังเหตุคุกคามทางเพศ อย่างไร”

สัมภาษณ์ : .นางสาวธนวดี ท่าจีน ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อนหญิง

สัมภาษณ์ : นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ ตำแหน่ง : บรรณาธิการข่าวการเมือง นสพ.กรุงเทพธุรกิจ และเลขาธิการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

สัมภาษณ์ : ดร.ชเนตตี ทินนาม ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย