รู้ทันสื่อฯ 30.04.65 : ปรากฎการณ์ข่าวคุณแตงโม สะท้อนการทำหน้าที่สื่ออย่างไร

คลิปงานเสวนา เสวนา Media Forum #15
หัวข้อ “ปรากฏการณ์ข่าวคุณแตงโม สะท้อนการทำหน้าที่สื่ออย่างไร”

ร่วมให้ความเห็นโดย
• นายนพปฎล รัตนพันธ์ รองเลขาธิการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
• นายพงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์บรรณาธิการ The Matter
• นายกฤตนัน ดิษฐบรรจงบรรณาธิการที่ปรึกษา Modernist/ ส่องสื่อ
• ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผศ.ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูรายการย้อนหลังอื่น ๆ ได้ทาง >>> shorturl.at/gruAP