คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 6

คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 6

นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ

นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ
กรรมการประเภทที่ 1 ประธาน
นายสุนทร จันทร์รังสี
นายสุนทร จันทร์รังสี
กรรมการประเภทที่ 1     รองประธานคนที่ 1
ศ.พิเศษ สิทธิโชค ศรีเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     รองประธานคนที่ 2

 

 

นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร

นายจิระพงค์ เต็มเปี่ยม

นางสาวเจียมจิตต์ แซ่อึ่ง

นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร
กรรมการประเภทที่ 2     เลขาธิการ
นายจิระพงค์ เต็มเปี่ยม
กรรมการประเภทที่ 2     รองเลขาธิการ
นางสาวเจียมจิตต์ แซ่อึ่ง
กรรมการประเภทที่ 2     เหรัญญิก

8นายสมนึก กยาวัฒนกิจ

9นายบรรหาร บุญเขต

นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร
กรรมการประเภทที่ 1
นายสมนึก กยาวัฒนกิจ
กรรมการประเภทที่ 1
นายบรรหาร บุญเขต
กรรมการประเภทที่ 1

10นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล

11นายสมาน สุดโต

12นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหง

นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล
กรรมการประเภทที่ 2
นายสมาน สุดโต
กรรมการประเภทที่ 2
นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหง
กรรมการประเภทที่ 3

13นายธีรวัฒน์ ธรรมสกุล

14นายสวิชย์ บำรุงสุข

นายธีรวัฒน์ ธรรมสกุล
กรรมการประเภทที่ 3
นายสวิชย์ บำรุงสุข
กรรมการประเภทที่ 3
นายสุริยะ คชินทร
กรรมการประเภทที่ 3

17นางยุวดี ธัญญศิริ

รศ.จุมพล รอดคำดี
นายบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางยุวดี ธัญญศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.จุมพล รอดคำดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

19นายวิทิต ลีนุตพงษ์

20ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

21นางสาวสารี อ๋องสมหวัง

นายวิทิต ลีนุตพงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวสารี อ๋องสมหวัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ