คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 5

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ประเภท
ตำแหน่ง
1
ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล
ประธาน
2
นายวีระ              ประทีปชัยกูร กรรมการประเภทที่ 2
รองประธานคนที่ 1
3
นายเดชอุดม         ไกรฤทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานคนที่ 2
4
นายชวรงค์           ลิมป์ปัทมปาณี กรรมการประเภทที่ 1
เลขาธิการ
5
นายสุวัฒน์           สุขสัมฤทธิ์ กรรมการประเภทที่ 2
รองเลขาธิการ
6
นางสาวดวงกมล     โชตะนา กรรมการประเภทที่ 2
เหรัญญิก
7
นายพิเชียร           คุระทอง กรรมการประเภทที่ 1
8
นายบรรยงค์         สุวรรณผ่อง กรรมการประเภทที่ 1
9
นายอำนาจ          จงยศยิ่ง กรรมการประเภทที่ 1
10
นายอรุณ             ลอตระกูล กรรมการประเภทที่ 2
11
นายชาย              ปถะคามินทร์ กรรมการประเภทที่ 2
12
นายจิระพงศ์         เต็มเปี่ยม กรรมการประเภทที่ 3
13
นายผดุงศักดิ์        ลิ้มเจริญ กรรมการประเภทที่ 3
14
นายสวิชย์            บำรุงสุข กรรมการประเภทที่ 3
15
นายชิงชัย            รุ่งละโภ กรรมการประเภทที่ 3
16
นายทอง              ใบทองเปาด์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
17
นางยุวดี               ธัญญสิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
18
รศ. จุมพล            รอดคำดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
19
ศ.ดร.วรภัทร         โตธนะเกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
20
นายสรรพสิทธิ์       คุมพ์ประพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
21
ดร.เจษฎ์              โทณะวณิก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ