โครงการจัดงานครบรอบ 22 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

https://www.youtube.com/watch?v=Xi7XlV4WnLg