รู้ทันสื่อ 18.09.64 : นิยามของ นักข่าว สำนักข่าว และ สื่อเสรี ในยุคนี้

เบรกที่ 1 สัมภาษณ์ : ดร. เอกพล เธียรถาวร ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เบรกที่ 2 สัมภาษณ์ : คุณสุภิญญา กลางณรงค์ ตำแหน่ง : ประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

เบรกที่ 3 สัมภาษณ์ : คุณมงคล บางประภา ตำแหน่ง : นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแสดงน้อยลง