รู้ทันสื่อ 11.09.64 : คำสแลง ร่วมสมัย ของเด็กไทย ในยุคดิจิทัล

ประเด็นรายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประจำวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ออกอากาศทางคลื่น FM 100.5 อสมท. เวลา 12.30 – 14.00 น. คือ คำ “สแลง” ร่วมสมัย ของเด็กไทย ในยุคดิจิทัล

เบรก 1 สัมภาษณ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดี คณะนิเทศศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เบรก 2 สัมภาษณ์ : คุณวัฒนะชัย ยะนินทร Content Editor & Webmaster ผู้จัดการออนไลน์

เบรก 3 สัมภาษณ์ : คุณไพศาล ฮาแว Content Creator THE STANDARD

ดำเนินรายการโดย ณรงค สุทธิรักษ์ / วิชัย วรธานีวงศ์