รู้ทันสื่อ 23.10.64 : แนวปฏิบัติการทำข่าวเด็ก ผู้หญิง และผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ประเด็นรายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประจำวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ออกอากาศทางคลื่น FM 100.5 อสมท. เวลา 12.30 – 14.00 น. คือ “แนวปฏิบัติการทำข่าวเด็ก ผู้หญิง และผู้มีความหลากหลายทางเพศ”

สัมภาษณ์ : นายวีรศักดิ์ โชติวานิช ตำแหน่ง : รองประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, ประธานคณะกรรมการจริยธรรม สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

สัมภาษณ์: นายจิรยุทธ ปรีชัย ตำแหน่ง: บรรณาธิการข่าว เนชั่นทีวี

สัมภาษณ์ : ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา