รู้ทันสื่อ 06.11.64 : เมื่อจริยธรรมสื่อต้องอยู่คู่กับธุรกิจ

ประเด็นรายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประจำวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ออกอากาศทางคลื่น FM 100.5 อสมท. เวลา 12.30 – 14.00 น. คือ “เมื่อจริยธรรมสื่อต้องอยู่คู่กับธุรกิจ”

สัมภาษณ์ : นางสาวกรชนก รักษาเสรี ตำแหน่ง : อนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

สัมภาษณ์ : นายระวี ตะวันธรงค์ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สปริงนิวส์ออนไลน์

สัมภาษณ์ : ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้แสดงน้อยลง