รู้ทันสื่อฯ 21.01.66 : ‘คุณค่าข่าว’ ในยุคดิจิทัล

รายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประจำวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2565 ออกอากาศทางคลื่น FM 100.5 อสมท. เวลา 12.30 – 14.00 น. ประเด็น ‘คุณค่าข่าว’ ในยุคดิจิทัล

เบรกที่ 1 สัมภาษณ์ : รศ.ดร.เสริมศิริ นิลดำ ตำแหน่ง :สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เบรกที่ 2 สัมภาษณ์ : นายพิเชษฐ์ ชูรักษ์ ตำแหน่ง : บรรณาธิการบริหาร คมชัดลึก ออนไลน์

เบรกที่ 3 สัมภาษณ์ : ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ NIDA