สภาการสื่อฯ จัดสัมมนาร่วมสื่อมวลชนไทย-กัมพูชา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กลไกกำกับดูแลกันเอง และประเด็นจริยธรรมสื่อ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ (The National Press Council of Thailand) ได้จัดการสัมมนาร่วมสื่อมวลชนไทย-กัมพูชา ขึ้นที่โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างกันในประเด็น “กลไกกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชน” โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดการสัมมนา โดยเน้นถึงบทบาทสำคัญของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อเท็จจริง ข้อมูลที่ถูกต้องไปสู่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศ

จากนั้น นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ได้บรรยายสรุปที่มาของการจัดตั้งสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ หรือสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (เดิม) เมื่อปี 1997 โครงสร้างการบริหาร ระบบรับเรื่องราวร้องเรียน กระบวนการทำงาน และตัวอย่างกรณีร้องเรียนเรื่องจริยธรรมสื่อที่เกิดขึ้นให้คณะสื่อมวลชนจากกัมพูชาได้รับทราบ ขณะที่ทางฝ่ายกัมพูชา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อจะศึกษาแนวทางกำกับดูแลกันเองของสื่อไทย นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของกัมพูชา เพื่อยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันสื่อกัมพูชาเองได้รับเสียงวิจารณ์อย่างมากถึงการทำหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามหลักจริยธรรมวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนแพลตฟอร์มออนไลน์เสมือนหนึ่งเป็นสื่อมวลชน ซึ่งปัจจุบันกัมพูชามีประชากรประมาณ 17 ล้านคน มีผู้ถือบัตรสื่อมวลชนที่ออกโดยกระทรวงข่าวสาร (Ministry of Information) ราว 5,000 คน แม้องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในกัมพูชาอย่างสมาคมนักข่าวกัมพูชา (Club of Cambodian Journalists) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรสื่อที่แข็งขันที่สุด มีสมาชิกกว่า 500 คน จาก 200 สำนักข่าว จะมีคณะกรรมการจริยธรรม และมีการระบุข้อบังคับจริยธรรมไว้ แต่ก็ยอมรับว่า ด้วยจำนวนผู้ที่ถือบัตรสื่อมวลชน และผู้ที่ทำตัวเสมือนเป็นสื่อมวลชนที่มีจำนวนมาก อาจจะไม่สามารถดูแลเรื่องนี้ได้อย่างทั่วถึง

ภายหลังจากการสัมมนา ทั้ง 2 ฝ่ายได้ตกลงที่จะร่วมมือกันในการผลักดันเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนในเรื่องจริยธรรมให้เข้มแข็งขึ้น พร้อมกันนี้ จะส่งเสริมให้สื่อมวลชน 2 ประเทศปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีเพื่อสร้างเข้าใจอันดีต่อกันโดยเฉพาะในระดับประชาชน

การสัมมนาในครั้งนี้ นอกเหนือจากกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติแล้ว ยังมีผู้เข้าร่วมอีกหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนอื่น ๆ ในประเทศไทย อาทิ ผู้แทนสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ผู้แทนสมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) ผู้แทนกองทุนสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ ผู้แทนเอ็นจีโอด้านแรงงาน ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ  ผู้แทนสถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย เป็นต้น

ขณะที่คณะสื่อมวลชนกัมพูชาทั้ง 7 คน ประกอบด้วย MR. PUY KEA หัวหน้าศูนย์ข่าวเกียวโด กัมพูชา นายกสมาคมนักข่าวกัมพูชา MS. THONG SOVAN RAINGSEY ผู้อำนวยการเกาะสันติภาพมีเดีย เลขาธิการสมาคมนักข่าวกัมพูชา MR. LEANG DELUX จาก Thmey Thmey Digital Media และผู้อำนวยการบริหารสมาคมนักข่าวกัมพูชา MR. SAING SOTHEA รองบรรณาธิการรัศมีกัมพูชา MR. SOTH KOEMSOEUN ผู้สื่อข่าว Khmer Times MR. SREU RITHIYA บรรณาธิการภาคภาษาอังกฤษ Fresh News และ MR.SAM VIBOL รองผู้อำนวยการศูนย์สื่อมวลชน กระทรวงข่าวสารแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา      

การสัมมนาร่วมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาดูงานในประเทศไทยของสื่อมวลชนกัมพูชา: กรณีศึกษาการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนไทย (Cambodian Media’s Visit to Thailand: a focus on media’s self-regulation) จัดโดย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และมูลนิธิไทย ระหว่าง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม ถึง วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566

โดยคณะยังได้มีโอกาสเข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนงานราชการของไทย และส่วนราชการของกัมพูชาในประเทศไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและดูงานองค์กรสื่อที่ ThaiPBS หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคอย่างหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จ. เพชรบุรี ขณะเดียวกัน ยังได้รับการต้อนรับจากองค์กรเอกชนของไทยได้แก่ ICONSIAM และ SCG อีกทั้งได้ศึกษาดูงานสินค้า OTOP ขนมหวานเมืองเพชร “ป้าสมาน” ซึ่งสนับสนุนโดย บมจ.ซีพี ออลล์ รวมทั้งดูงานภาคการเกษตร (ภูมิปัญญาไทยน้ำตาลมะพร้าว และการทำสวนส้มโอโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย) ในจังหวัดสมุทรสงครามอีกด้วย


สภาการสื่อฯ นำคณะสื่อกัมพูชาเยี่ยมชม ICONSIAM

สภาการสื่อฯ นำคณะสื่อมวลชนกัมพูชาเข้าเยี่ยมคารวะรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

คณะสื่อมวลชนกัมพูชาเยี่ยมชม SME ขนมไทยแม่สมาน OTOP 5 ดาว จ.เพชรบุรี

คณะสื่อมวลชนกัมพูชาเข้าเยี่ยมชมสำนักงานหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จ.เพชรบุรี

คณะสื่อมวลชนกัมพูชา ศึกษาดูงานภาคการเกษตรที่ จ.สมุทรสงคราม

คณะสื่อมวลชนกัมพูชาศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS